Nawigacja

Procedury

Procedury zwolnienia ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych
w ZPO w Korczewie

 

·        Zwolnienie ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora po złożeniu przez Rodzica pisemnego zawiadomienia. Jednocześnie Rodzic składa oświadczenie o odpowiedzialności w przypadku wcześniejszych wyjść do domu lub późniejszych przyjść do szkoły ucznia.

 

·         Zwolnienie z dodatkowych zajęć edukacyjnych, które odbywają się pomiędzy lekcjami zobowiązuje ucznia do przebywania w czytelni lub w świetlicy, gdzie będzie sprawdzana lista obecności.

 

 

·         Nieusprawiedliwiona nieobecność w czytelni lub w świetlicy ma takie same skutki, jak nieobecność w czasie lekcji.

  

·         W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może uzyskać stałe zwolnienie z części dodatkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o zwolnieniu stałym podejmuje wychowawca na podstawie wniosku rodzica ucznia. Decyzję o zwolnieniu wychowawca zapisuje w dzienniku lekcyjnym – „Notatki o uczniach”.

 

 

Procedury zwolnienia ucznia z lekcji W-F w ZPO w Korczewie

 

·        Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia oraz o odpowiedzialności w przypadku wcześniejszych wyjść do domu lub późniejszych przyjść do szkoły ucznia.

 

 • Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.

 

 •  Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF. Zwolnienie z lekcji ucznia nie ćwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic/prawny opiekun poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. W przypadku złych warunków atmosferycznych uczeń zwolniony z ćwiczeń przebywa w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza (po uzgodnieniu z nauczycielem w-f), a przypadku jego nieobecności w świetlicy pod opieką nauczyciela, który ma w niej dyżur.

 

 • Ucznia na pisemną prośbę rodziców / prawnych opiekunów zwolnić z zajęć szkolnych może wychowawca klasy, pedagog szkolny lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić.

 

 •   W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może uzyskać stałe zwolnienie z części zajęć. Decyzję o zwolnieniu stałym podejmuje wychowawca na podstawie wniosku rodzica ucznia. Decyzję o zwolnieniu wychowawca zapisuje w dzienniku lekcyjnym – „Notatki o uczniach”.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć