Nawigacja

Regulamin ZPO

REGULAMIN ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH       

W KORCZEWIE

 

I.      Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonania jest rozliczany.

 

1.      Uczniowie mają prawo do:

·        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole

·        poszanowania swojej godności i dobrego imienia

·        rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce

·        rozwijania zdolności i zainteresowań

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        przestrzegania prawa szkolnego

·        chronienia własnego życia i zdrowia

·        przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych

·        stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób

·        dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd

 

II.  Samorząd Uczniowski

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego

·        demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu

·        pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne

·        respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji

 

III.           Lekcja

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji

·        pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia

·        aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych

·        uzupełniania braków wynikających z absencji

 

IV.            Sala lekcyjna

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        udziału w zagospodarowaniu powierzonej im Sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą

·        kontrolowania porządku, zostawionego w Sali przez wcześniej uczacą się tam klasę

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku

·        dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe

·        niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych

 

V.   Odpoczynek

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        odpoczynku podczas przerwy

·        dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w których są odpracowywane inne dni robocze

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

·        dbania o kulturę zachowania i kulturę języka

·        zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia

 

 

VI.            Praca domowa

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości

·        ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        starannego i sumiennego odrabiania prac domowych

·        kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane

 

VII.        Zeszyt przedmiotowy

 

1.     Uczniowie mają prawo do:

·        ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt

2.     Uczniowie mają obowiązek:

·        starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli

 

VIII.     Procedury inne niż lekcyjne

 

1.     Nieobecności

·        Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym, który zawiera wzory ich podpisów.

·        Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.

·        Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej w następnym dniu. Liczba spóźnień usprawiedliwianych przez rodziców nie może być większa niż trzy w semestrze.

·        Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, własnej decyzji nauczyciela lub dyrektora.

·        Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.

·        O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

·        Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w czytelni.

2.     Strój szkolny

·        W dni nauki szkolnej uczniowie chodzą ubrani w ustalony przez szkołę i Radę Rodziców strój szkolny.

·        W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym.

·        Uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe (adidasy, trampki, tenisówki). Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.

·        Przed rozpoczęciem zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe.

3.     Savoir-vivre

·        Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

·        W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje.

·        W szkole nie można nosić nakryć głowy.

·        Nie używa się wulgaryzmów.

·        Nie bije się z kolegami

·        Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

 

IX.            Dziennik i oceny

 

1.     Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia

2.     Nieprzygotowania

·        Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn – tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo; zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji.

·        Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

·        Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”.

·        „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.

3.     Oceny

·        Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.

·        Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny.

·        O ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić.

·        rodzice powinni być poinformowani o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4.     Sprawdziany

·        Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli co najwyżej 15-minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej.

·        Nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika.

·        W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy.

 

X.   Kary i nagrody

 

1.     Nagrody

·        Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy.

·        Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum szkoły.

·        Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.

·        Uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.

2.     Kary

·        Za szkody wyrządzone przez ucznia umyślnie odpowiadają rodzice.

·        O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć.

·        Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie korespondencji (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu).

·        Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy.

·        Za dalsze złe zachowanie dyrektor lub wychowawca wzywa rodziców na rozmowę.

·        Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.

·        Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy lub szkoły.

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzje w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy lub szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

XI.            Inne ważne ustalenia

·        W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia.

·        W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.

·        Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.

 

XII.        Zasady ustalania ocen z przedmiotu i ocen z zachowania określa szkolny system oceniania odrębny dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć