Nawigacja

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W KORCZEWIE

Warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice (prawni opiekunowie).
 2. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku,
 3. W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków (śniadania,

     owoców, lodów, słodyczy itp.);

 1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek,
 3. Wypożyczać można jednocześnie woluminy na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub żądać jej zwrotu przed ustalonym terminem, jeśli jest pilnie poszukiwana przez innych czytelników.
 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych lub sprowadzać je w miarę możliwości z Gminnej Biblioteki Publicznej lub innych bibliotek.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni oraz zbiorów specjalnych korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory taśmoteki i wideoteki

     udostępnia nauczyciel – bibliotekarz,

 1. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje jedynie nauczyciel-bibliotekarz.
 2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

Obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną; powinien też zwróci uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. Bibliotekarz ma prawo żądać odkupienia książki zagubionej, bądź też innej o takiej samej wartości.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik odkupuje całość dzieła.

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może by czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach- na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć