Nawigacja

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Cel:

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości, zainteresowań i uzdolnień.

Założenia organizacyjne:

1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, którzy ze wzgledu na dojazd muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Opieką zostaje objęty każdy uczeń skierowany przez dyrektora. Zapis "świetlica" dla klasy na zastępstwach traktowany jest jako każde inne zastepstwo.

3. Świetlica czynna jest od 715 do 1530.

4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenia się do szkoły do chwili rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel świetlicy przekazuje uczniów opiekunowi w autobusie.

5. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

6. Problemy oraz powtarzające się nieobecności uczniów wychowawca świetlicy zgłasza do dyrektora.

Zadania:

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.

2. Pomoc w organizowaniu dojazdów uczniów.

3. Zapewnienie warunków do odrabiania lekcji po zajęciach oraz wdrożenia do samodzielnej pracy umysłowej.

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej.

6. Upowszechnianie zasad kultury osobistej.

7. Współdziałanie z dyrekcją ZPO, nauczycielami i wychowawcami.

Warunki:

1. Na świetlicy przebywają tylko zapisani uczniowie.

2. Uczniowie nie mogą przebywać na świetlicy bez zgody nauczyciela.

3. Regulamin porządkowy obowiązuje każdego dnia.

4. Obecność na zajęciach jest sprawdzana codziennie i ma wpływ na frekwencję.

5. Samowolne opuszczenie świetlicy traktuje się jak ucieczkę z lekcji.

6. Zachowanie na świetlicy wpływa na ocenę zachowania uczniów w I semestrze i na koniec roku.

7. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń i próśb wychowawcy.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć