Nawigacja

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW


Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie


§ 1


1. Rada Rodziców ZPO w Korczewie, zwana dalej Radą Rodziców, jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów ZPO j.w. 

2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców ZPO oraz podejmowanie działań zmierzających do wspierania statutowej działalności szkół. 

3. W celu realizacji § 1 p.2 Rada Rodziców współdziała z dyrektorem ZPO, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami zawodowymi i społecznymi nauczycieli, organami nadzorującymi działalność ZPO oraz innymi organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.


§ 2


1. Uprawnienia Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o systemie oświaty. 

2. Zadaniem Rady Rodziców jest: 
       - inicjowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu, 
       - gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy, 
       - zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu upowszechniania wśród rodziców informacji na temat działalności Zespołu, wśród nich: 
       - znajomości regulaminu oceniania klasyfikacji i promowania, 
       - znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w ZPO oraz w klasie, 
       - wyrażania i przekazywania opinii rodziców na temat pracy poszczególnych placówek Zespołu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.


§ 3


1. Rada Rodziców może powoływać komisje, zarówno stałe jak i czasowe. Członkami tych komisji mogą być oprócz członków Rady Rodziców również inni rodzice uczniów ZPO w Korczewie, nauczyciele, a także osoby spoza szkoły. 

2. Rada Rodziców może zrzeszać się z podobnymi organizacjami rodzicielskimi działającymi w innych szkołach naszej gminy.


§ 4 
ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY RODZICÓW


1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców ZPO jest zebranie rodziców oddziału. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców składającą się z trzech osób: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza. 

3. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Oddziałowych Rad Rodziców. 

4. Plenarne zebranie Oddziałowych Rad Rodziców wybiera spośród siebie Radę Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. 

5. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje swego ukonstytuowania. Równocześnie wybiera spośród siebie: 
      a) przewodniczącego, 
      b) wiceprzewodniczącego, 
      c) sekretarza, 
      d) skarbnika. 

6. W analogiczny sposób postępuje na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierając spośród siebie przewodniczącego. 

7. Kadencja Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata lecz nie dłużej niż dwie kadencje. 

8. Na koniec każdego roku szkolnego przewodniczący i skarbnik składają sprawozdanie z realizacji planu pracy. 

9. Po zakończeniu kadencji przewodniczący oraz skarbnik składają sprawozdanie ze swej pracy.

§ 5 
WYBORY 
 

1. Wybory do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Lista kandydatów do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci musza wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największa liczbę głosów podczas prawomocnego zebrania wyborczego. Za zebranie prawomocne uważa się takie zebranie, w którym uczestniczy 50%+1 ogółu członków Rad Oddziałowych. 

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się dodatkowe głosowanie. 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu 

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego: 
     a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja skrutacyjna (wyborcza). Wybory do tych funkcji są jawne, 
      b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym, 
     c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu organowi, 
     d) informacja dyrektora ZPO o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, 
     e) ewentualne wystąpienie zaproszonych gości, 
     f) dyskusja plenarna, 
     g) uchylenie wniosków programowo - organizacyjnych dla działalności Rady Rodziców w następującej kadencji, 
     h) wybory nowej Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej: 
         - ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, 
         - przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, 
         - tajne głosowanie, 
         - ogłoszenie wyników. 

7. Rada Rodziców wybiera swoich reprezentantów do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły. Wybór następuje zgodnie z regulaminem.


§ 6 
 

1. Plenarne posiedzenie Oddziałowych Rad Rodziców jako najwyższa władza ogółu rodziców jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Plenarne zebranie może być zwołane także w każdym innym czasie na wniosek: Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech oddziałów, na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej w celach informacyjnych. 

3. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy na semestr. 

4. Posiedzenie Rady Rodziców są protokołowane. 

5. Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej, jako organu kontrolnego Rady Rodziców są obligatoryjne przed plenarnymi zebraniami rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjne muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane Radzie Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej. 

6. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb zadań jakich się te zespoły podjęły.


§ 7 
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 
 

1. Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
      a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Zespołu (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli), 
      b) programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 
       c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 
       d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
       e) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników szkolnych, 
       f) opiniowanie planu dydaktyczno – wychowawczego z kalendarzem imprez i uroczystości oraz wykazu wyjazdów pozaszkolnych. 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


§ 8 
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW


1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności ZPO: 
      - ze składek rodziców, 
      - z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji, 
      - z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 
      

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego z możliwością wpłaty jednorazowej, w dwóch ratach (co semestr) lub w ratach miesięcznych. 3. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się w całości w dyspozycji Rady Rodziców ZPO z powiększeniem funduszu o środki uzyskane w wyniku statutowej działalności zawartej w § 8 ust. 1. 

4. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się na podstawie bieżących potrzeb ZPO i możliwości Rady Rodziców. 

6. Skarbnik Rady Rodziców prowadzi księgę przychodów i rozchodów środków finansowych. 
 


Regulamin Rady Rodziców działa w zgodzie ze Statutem ZPO w Korczewie.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć