Nawigacja

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej w Korczewie

 

 

Spis treści:

 1. Podstawa prawna ………………………………………………………………………………………………………………3
 2. Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
 3. Misja szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………….4
 4. Sylwetka absolwenta …………………………………………………………………………………………………………5
 5. Cele ogólne ……………………………………………………………………………………………………………………….6
 6. Struktura oddziaływań wychowawczych ………………………………………………………………………….10
 7. Kalendarz uroczystości szkolnych …………………………………………………………………………………….12
 8. Szczegółowe cele wychowawcze ……………………………………………………………………………………..13
 9. Harmonogram działań ……………………………………………………………………………………………………..14
 10. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego …………………………………………17

 

 

 

 1. Podstawa prawna:
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej.
 • Statut szkoły .

 

 1. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Korczewie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • wniosków, uwag i spostrzeżeń nauczycieli, uczniów, rodziców.

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji lokalnej i tradycji szkolnej.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły poprzez współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

 1. Misja szkoły

            Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy. W kształtowanie jej wizerunku zaangażowani są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy.

Misją szkoły jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju oraz dawanie im szansy odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości, w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa, we współpracy ze środowiskiem.

W pracy dążymy do tego, aby uczeń naszej szkoły był wewnętrznie zintegrowany, wyznający wartości dobra, piękna, przyjaźni i tolerancji, a więc otwarty wobec świata i ludzi, szukający celu i sensu własnego życia.

Rozwój szkoły, to rozwój ucznia. Niezbędne warunki do realizacji tego zamierzenia to doskonalenie kadry oraz poprawa infrastruktury. Istotne są też relacje z rodzicami oraz funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Korczewie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: w domu i w szkole. Traktuje naukę jako coś oczywistego. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.
 • Jest otwarty, wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu szkoła i dom, chętnie nawiązuje komunikację, rozważa poglądy innych.
 • Swobodnie porusza się we współczesnym świecie – komunikuje się w języku obcym, umie korzystać z nowoczesnych technologii.
 • Jest odpowiedzialny. Gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki.
 • Jest ciekawy świata. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł.
 • Jest krytyczny, potrafi porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.
 • Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w otoczeniu.
 • Jest osobą kulturalną i taktowną. Jest tolerancyjny – ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi, które wynikają z odmiennych kultur, uzdolnień, możliwości.
 • Myśli o przyszłości, rozsądnie traktuje wybór szkoły i zawodu. Posiada zainteresowania, wytycza cele i dąży do ich realizacji.
 • Szanuje tradycję, historię, religię. Czuje się patriotą, rozumie, jak funkcjonuje państwo. Dba o dobro wspólne, rozumie, że wszyscy należymy do wspólnoty środowiskowej, regionalnej, państwowej i europejskiej.
 • Jest słowny i obowiązkowy. Służy pomocą, umie współdziałać w grupie. Szanuje siebie i innych, można na nim polegać.
 • Jest punktualny. Szanuje czas swój i innych ludzi.

 

V. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. moralno-etycznej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki zagrożeń i obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w większym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego zachowań agresywnych oraz innych form przemocy,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, wzmacnianie motywacji do własnego rozwoju,
 • wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 1. Struktura oddziaływań wychowawczych
 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym,  obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o odpowiedni strój i wygląd swego dziecka,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • w ramach współpracy ze szkołą mogą uczestniczyć w wycieczkach, imprezach kulturalnych, choince szkolnej, itp.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

VII. Kalendarz uroczystości szkolnych:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • szkolny festiwal piosenki angielskiej i rosyjskiej,
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • szkolne spotkanie opłatkowe,
 • szkolne jasełka,
 • szkolne walentynki,
 • pierwszy dzień wiosny,
 • Dzień Ziemi,
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
 • Dzień Sportu i Muzyki,
 • zakończenie roku szkolnego.

 

VIII. Szczegółowe cele wychowawcze:

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Wprowadzanie różnorodnych form działalności pozalekcyjnej.
 3. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja klasowa i szkolna.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego.
 2. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 3. Budowanie świadomości istnienia zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Kształtowanie umiejętności samooceny i poznawania swoich predyspozycji – wskazywanie swoich mocnych i słabych stron.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Budowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

IX. Harmonogram działań

SFERA

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy.

nauczyciele,

wychowawcy

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów, wprowadzenie różnorodnych form działalności pozalekcyjnej.

Przygotowanie propozycji  i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, organizacji uczniowskich (Samorząd Uczniowski), przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.

Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod pracy.

nauczyciele (zgodnie z harmonogramem zajęć oraz kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie)

 

nauczyciele,

wychowawcy

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień.

zajęcia z orientacji zawodowej

 

wychowawcy

Rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

Spektakle teatralne, projekcje filmowe, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy

 

wychowawcy

 

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy przedmiotowe

 

nauczyciele

MORALNA

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej, wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

działalność charytatywna, wolontariat szkolny (udział w akcjach „Góra Grosza”, zbiórka surowców wtórnych)

 

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych: Odzyskania Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja (akademia, gazetka okolicznościowa, lekcje historii, lekcje wychowawcze)

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele przedmiotowi na lekcjach języka polskiego i historii, wychowawcy

 

Poznanie historii i  kultury naszego regionu.

 

Wycieczki po najbliższej okolicy, pogadanki klasowe, gazetki, wycieczki do muzeów, skansenów, tematyczne lekcje wychowawcze

nauczyciele, wychowawcy

(zgodnie z tematyką lekcyjną oraz planem pracy wychowawczej)

Kształtowanie postawy tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, pogadanki klasowe, pomoc koleżeńska, dyskusje klasowe, lekcje przedmiotowe

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Dzień Sportu i Muzyki, zajęcia na temat zdrowia i zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach przedmiotowych, udział w programach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, filmy edukacyjne, konkursy, fluoryzacja zębów

 

 

nauczyciele biologii i wychowania fizycznego, wychowawcy klas

SPOŁECZNA

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

Nauka zasad samorządności i demokracji.

 

Wybory do samorządu uczniowskiego, samorządu klasowego, gazetki szkolne, dyżury klasowe, stałe uroczystości i imprezy szkolne (ślubowanie uczniów klasy I, otrzęsiny, Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, choinka szkolna, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, Dzień Kobiet, powitanie wiosny, Dzień Ziemi, Konstytucja 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Muzyki, Dyskoteki, festyny), sprzątanie terenu wokół szkoły

 

 

 

 

 

nauczyciele i wychowawcy (zgodnie z planami pracy wychowawcy oraz harmonogramem uroczystości i wydarzeń szkolnych)

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych – współpraca z rodzicami.

analiza frekwencji uczniów,

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami.

 

dyrektor,

nauczyciele,

wychowawcy

EMOCJONALNA

 

 

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej tożsamości.

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP (w miarę potrzeb)

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, zajęcia wychowania do życia w rodzinie

 

dyrektor

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.

warsztaty z pedagogiem PPP

(w miarę potrzeb)

 

lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu, zajęcia wychowani do życia w rodzinie

dyrektor

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

X. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z uczniami i rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń między nauczycielami,
 6. analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja i przeprowadzenie badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Korczewie w dniu 28.09.2017 r.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć