Nawigacja

Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN

 

wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom

Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r., poz. 811); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielania [ jednostkom samorządu terytorialnego] dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902); Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

 

1.      Podręczniki wypożyczane są uczniom z biblioteki szkolnej na okres danego roku szkolnego.

2.      Używane podręczniki wypożyczane są losowo. Bezpośrednio po otrzymaniu podręczników, należy niezwłocznie sprawdzić ich stan. W przypadku uszkodzeń/zniszczeń należy ten fakt zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

3.      Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem. Książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem, nie wolno dokonywać

w nich żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.

4.      Jeśli wypożyczone podręczniki szkolne zostaną zagubione lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich dalsze użytkowanie, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania za podręczniki.

5.      Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

6.      Stan zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych ocenia komisja składająca się z wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza.

7.      Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie ww. dokumentów towarzyszących skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

8.      Termin zwrotu wypożyczonych podręczników upływa z końcem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

9.      Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia

z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych.


 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
    08-108 Korczew ul. Szkolna 4
    pow. siedlecki
  • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
    (+48) 256313939 Gimnazjum
    (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć