Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

SYSTEM OCENIANIA
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KORCZEWIE

 

Podstawa prawna:

 

 1. art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MENIS z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 3. Rozporządzenie MEN z 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

3.Oceny z prac klasowych i sprawdzianów ustala się według następujących kryteriów:

 

Ocena

% punktów

celująca

min. 95% + zad. dodatkowe

bardzo dobra

91 – 100

dobra

71 – 90

dostateczna

51 – 70

dopuszczająca

31 – 50

niedostateczna

  0 – 30

 

4. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne po każdym semestrze i końcoworoczne ustala się
w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący                 6 – cel
 • stopień bardzo dobry          5 – bdb
 • stopień dobry                     4 – db
 • stopień dostateczny            3 – dst
 • stopień dopuszczający      2 – dop
 • stopień niedostateczny      1 – ndst

 

Ocenianie bieżące ustala się w stopniach, także z plusem lub minusem.

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2.  Na prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją.
 3. Formy oceniania bieżącego to: sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna, aktywność, praca domowa, praca długoterminowa, sprawdzenie zeszytu przedmiotowego.
 1. sprawdziany pisemne (w tym przedmiotowe testy sprawdzające) w liczbie od 2 do 5 w semestrze, obejmujące większą partię materiału nauczania (np.: dział), trwające 45 minut, zaś z przedmiotów humanistycznych także 90 min;
 2. Kartkówki niezapowiedziane z 1 – 3 ostatnich lekcji, trwające najwyżej 15 minut. Poszczególne zadania z kartkówek przeliczane są na punkty i oceniane jak testy.
 3. Odpowiedź ustna – obejmuje 5-8 pytań (prostych, jasnych, logicznych), stopniowanych (wg kategorii A,B,C,D) z 2-3 ostatnich lekcji. Na jednej lekcji na ocenę może odpowiadać najwyżej 2-3 uczniów. Z odpowiedzi ustnej uczeń powinien uzyskać od 1 do 3 ocen w semestrze;
 4. Praca domowa – zróżnicowana: zadania obowiązkowe i zadania dodatkowe (dla chętnych). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (pisemne lub ustne) nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji (w innym przypadku dostaje ocenę niedostateczną). Prowadzący zajęcia odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym, stawiając znak minus (znak „-”). Uczeń ma prawo być tyle razy nieprzygotowany do danych zajęć dydaktycznych w ciągu semestru, ile godzin danego przedmiotu ma w tygodniu. W przypadku zajęć wychowania fizycznego dziewcząt z klas 5-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum przewiduje się prawo zgłoszenia nieprzygotowania 3 razy w ciągu miesiąca bez wyciągnięcia konsekwencji.
 5. Aktywność – oceniamy całozdaniowe wypowiedzi uczniów dotyczących treści poprzednich lekcji, aktywność śródlekcyjną i w części rekapitulacyjnej lekcji stawiając plusy w zeszycie przedmiotowym ucznia (np.: na ostatniej stronie ewentualnie w dzienniku). Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bdb, za 4 plusy – db+, za trzy – db. Niższych ocen nie stawiamy.
 1. W ciągu 1 dnia trwania zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach przewiduje się przeprowadzić 1 sprawdzian wiadomości i umiejętności zapowiedzianego przez nauczyciela na tydzień przed pisaniem sprawdzianu. Informację tę należy wpisać ołówkiem do dziennika.
 2. W tygodniu mogą być przeprowadzane 3 sprawdziany pisemne.
 3. W ciągu 1 dnia trwania zajęć edukacyjnych przewiduje się 2 kartkówki z poszczególnych przedmiotów w danej klasie.
 4. Zeszyt przedmiotowy (przedmiotowo-ćwiczebny) – uczeń uzyskuje za prowadzenie zeszytu 1 ocenę w semestrze;
 5. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie 2 tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu (wyłącznie na terenie szkoły);
 6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w prace pisemne przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego;
 7. W terminie do tygodnia po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo zgłosić chęć poprawy, której formę i termin ustala nauczyciel;
 1. Test lub sprawdzian poprawkowy nie może zawierać pytań i poleceń z testu z pierwszego terminu, ale powinien dotyczyć odpowiedniej partii materiału. Test lub sprawdzian poprawić można tylko raz.
 1. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności na teście lub sprawdzianie uczeń pisze go w wyznaczonym terminie poprawkowym i tylko ten jeden raz. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 1. Poprawa sprawdzianów na innych warunkach niż w ww. punkcie może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych (m. in. długotrwałej choroby ucznia), których konsekwencją jest przedłużająca się usprawiedliwiona nieobecność zainteresowanego, trwająca przynajmniej miesiąc (jednak nie więcej niż 50% czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne w danym semestrze). W tym przypadku przewiduje się możliwość zaliczenia jednocześnie wszystkich lub większości sprawdzianów po wyrażeniu zgody przez prowadzącego przedmiot, w terminie i w formie ustalonej przez niego.
 1. Ocenę z poprawy nauczyciel umieszcza w dzienniku lekcyjnym obok oceny bieżącej i jest ona uwzględniana przy wystawianiu oceny semestralnej.
 2. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny uzyskanej ze sprawdzianu pisemnego w terminie i w formie ustalonej przez nauczyciela. Nie przewiduje się możliwości poprawy ocen uzyskanych z kartkówek obejmujących zakres materiału nie większy niż 3 ostatnie tematy lekcji oraz dyktand.
 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie poprawia się.
 4. Szczegółowe kryteria dla uzyskania ocen semestralnych i rocznych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.
 5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
 6. Zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie mają formę zaliczenia i w dokumentacji zapisuje się „uczestniczył”.
 1. Przy ustalaniu ocen z przedmiotów takich jak: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne oraz wychowanie fizyczne bierze się pod uwagę przygotowanie do zajęć, systematyczność, zaangażowanie i wkład pracy ucznia.
 1. Ocena semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych.
 2. Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne na podstawie ocen z semestru I i II.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych ucznia najpóźniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zaś o pozostałych ocenach i przewidywanej ocenie z zachowania – na tydzień przed nim.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii i języka rosyjskiego (dotyczy klas V i VI SP) nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w gimnazjum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy III nie kończy szkoły.
 6. Od ustalonej oceny klasyfikacyjnej uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych. Tryb odwołania regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 07. 09. 2004 r. rozdział 2 §17.1-17.8.
 7. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 8. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor i powinien być on uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.
 12. W klasie III uczniowie przystępują do egzaminu obejmującego:
 • w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
 • w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • (od 1 września 2008 r.) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć