Nawigacja

Statut Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Statut Gminnego Przedszkola Publicznego

Załącznik nr 1

Do uchwały Rady Pedagogicznej

Nr 7/17/18

Z dnia 22.11.2017 r.

 

 

Statut

 

Gminnego Przedszkola Publicznego

 

w Korczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gminne Przedszkole Publiczne w Korczewie jest placówką publiczną i wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych.
 2. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole Publiczne w Korczewie.
 3. Ustalona nazwa, używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu: Gminne Przedszkole Publiczne w Korczewie, ul. Siedlecka 8
 4. Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący

§ 2.

 1. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina  Korczew.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 3.

 1. Przedszkole jest placówka ogólnodostępną bez oddziałów integracyjnych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci                                                            w zbliżonym wieku.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Poprzez organizację opieki, wychowania i nauczania – uczenia się w sposób umożliwiający dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Zadaniem przedszkola jest:
 1. Wspieranie aktywności dziecka w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. organizacja warunków sprzyjających nabywaniu nowych doświadczeń umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny.
 4. Wspieranie procesów poznawczych poprzez dobór treści do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania.
 5. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 6. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 7. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne.
 8. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 9. Tworzenie warunków umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 10.  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 11. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 12. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 13. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 14. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 15. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami dzieci.
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 5.

 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
 1.  Realizację programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. Prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 3. Objęcie opieką dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
 4. Udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.
 5. Wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 6. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 1. Nauczyciele organizując zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Realizują przyjęte programy wychowania przedszkolnego, opracowują rozkład dnia dla danej grupy uwzględniając w nim czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie, rozbieranie oraz czas przeznaczony na samodzielną zabawę.
 2. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę następuje rozwój procesów poznawczych.
 3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju.
 6. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 7.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkole podstawowej na terenie gminy.
 8. Nauczanie religii może odbywać się za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów dziecka organizowane w oparciu o programy dopuszczone do użytku przez władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych
 9. Istotnym elementem w codziennej pracy jest aranżacja przestrzeni mająca wpływ na rozwój aktywność wychowanków. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań.
 10. Elementem przestrzeni są zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane
  w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania
  do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 11. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody pracy
  do wieku dziecka i możliwości rozwojowych wychowanków.
 12. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
  i wypoczynku a w szczególności:
 1. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie
  oraz powierzchnię użytkową;
 2. stoliki i krzesełka dostosowane są do wzrostu dzieci;
 3. sprzęty posiadają atesty i certyfikaty;
 4. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC;
 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci
 2. Przedszkole posiada sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej;
 3. W przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
 4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.
 5. W przedszkolu umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców. Rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Pedagogiczna.

 

§ 6.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 1. dyrektora przedszkola,
 2. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
 3. asystenta rodziny,
 4. kuratora sądowego.
 5. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych  i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. porad i konsultacji,
 4. indywidualnych zajęć terapeutycznych na terenie poradni
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
  za granicą.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.
 13. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

§ 5a

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
 2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

 

§ 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu i poza przedszkolem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. W grupie najmłodszej w miarę posiadanych środków zatrudniona jest pomoc nauczyciela – osoba, która wspiera w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
 3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Kolumnę prowadzą co najmniej 2 osoby dorosłe tj. na jej początku i na końcu. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 6. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 7. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 8. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak zajęcia taneczne i religia prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się osobom prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 9. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
  2. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
 10. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 11. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

 

§ 7

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
 3. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji przedszkola.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczyciela.
 6. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. W przypadku dzieci dojeżdżających autobusem rodzice pisemnie upoważniają do obioru dziecka opiekuna autobusu szkolnego.
 7. Opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do przedszkola autobusem szkolnym sprawuje opiekun odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w autobusie. Tenże opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych w drodze z przedszkola do domu    i z domu do przedszkola.
 8. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
 10. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.30 a odebrane do godz. 15.00.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki
  ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

 

§ 8.

Współpraca z rodzicami

 1. Warunkiem dobrej współpracy jest ustalenie wspólnych reguł kontaktu.
 2. Formami współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami są:
 1. Rozmowy indywidualne
 2. Kącik dla rodziców. Przekazywane są wiadomości dla rodziców o spotkaniach i zebraniach. W kąciku dla rodziców powinny się znaleźć takie informacje jak:
  regulamin przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, jadłospis, wystawy prac dzieci
 3. Zebrania ogólne. Zebrania te służą omówieniu spraw dotyczących wszystkich rodziców zwołuje się je na początku roku szkolnego , po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego. Podczas tego typu zebrań ma miejsce m.in. prezentacja wszystkich członków rady pedagogicznej, przekazanie informacji  o planach organizacyjnych placówki, przewidywanych imprezach, przedstawiane są wszelkiego rodzaju problemy których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców. Dokonuje się wyboru Rady Rodziców a także informuje o wynikach prowadzonych działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych przedszkola .
 4. Zebrania grupowe. Organizowane przez wychowawców poszczególnych grup. Służą omówieniu spraw dotyczących funkcjonowania w przedszkolu danej grupy, bliższemu poznaniu rodziców, zdobyciu wzajemnego zaufania, zainteresowanie rodziców problemami przedszkola, pomoc rodziców na rzecz przedszkola. 
 5. Uroczystości przedszkolne. 
 6. Zebrania Rady Rodziców. Rada Rodziców spotyka się z dyrektorem przedszkola w celu omawiania osiągnięć placówki, sytuacji finansowej i bieżących potrzeb. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie pracy przedszkola, imprez okolicznościowych, wyjazdów i wycieczek przedszkolnych.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9.

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców
 2.  Dyrektor Przedszkola:
 1. kieruje działalnością  placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę  placówki,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  placówkę,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. stwarza warunki do działania w  placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,
 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 1. Dyrektor placówki może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem przedszkolnym. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wnioskować o ograniczenie pobytu do godzin realizacji minimum programowego tj. 5 godzin dziennie.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 1. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną
  i rodzicami.
 2. javascript:notatka('12','08','2016','376','338')javascript:notatka('12','08','2016','376','714')javascript:notatka('12','08','2016','376','855')javascript:notatka('12','08','2016','376','1387')javascript:notatka('12','08','2016','376','1956')javascript:notatka('12','08','2016','376','1996')W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go inny nauczyciel tej placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji
jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Przedszkole
  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów pracy  placówki
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego placówki,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Dyrektor   wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 7 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu  placówki albo jego zmian.
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
  ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  placówki.

3. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
   lub wychowania .
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.
 5. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 1. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców,   nauczycieli, stronę internetową, korespondencję.
 2. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
 1. negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
 2. po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć
  do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat,
  nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 5. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 7. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 8. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 9. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. Liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

4)  czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona
  jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone
  do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.
 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają
   na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 4. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Zajęcia korekcyjne i inne o charakterze terapeutycznym dokumentowane są w odrębnym dzienniku zajęć.

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 11.

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
 3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący,
  nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
 4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków.
 5. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat określa dyrektor przedszkola
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 8. Liczbę miejsc organizacyjnych w przedszkolu określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny, zatwierdzany przez organ prowadzący.
 9. Liczba miejsc i oddziałów zbliżonych wiekowo jest zależna od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki.
 10. Dyrektor ze względów organizacyjnych może połączyć dzieci różnych oddziałów
  w jedną grupę, jednakże ilość dzieci po połączeniu nie może przekroczyć liczby 25 osób.

 

ZASADY ODPLATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

§ 12.

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
 2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonym przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Przedszkole pobiera opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
 5. Rodzic dziecka korzystającego z dwóch lub trzech posiłków zobowiązany
  jest do comiesięcznej odpłatności.
 6. Opłaty o których mowa w ust.2 należy wnosić do intendenta przedszkola w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, stanowi iloczyn obowiązującej stawki godzinowej, zadeklarowanej liczby godzin dodatkowo płatnych oraz ilości dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu,
 7. Opłaty o których mowa w ust.5 należy wnosić do intendenta przedszkola w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc w którym następuje korzystanie
  z wyżywienia.
 8. Od wniesionych opłat za korzystanie z usług przedszkola rodzicowi  przysługuje odliczenie z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§13.

 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole
  w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola, określają odrębne przepisy.
 3. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 4. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej
  w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 5. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro wspólne.

§ 13a

Nauczyciele przedszkola

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel w szczególności:
  1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
  2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
  3. wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
  4. uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
  5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
  6. nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
  7. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
  8. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
  9. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale.
 4. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 5. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując samodzielnie plan pracy lub korzysta z  wydania wybranego wydawnictwa;
  1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
  2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
  3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci,
  4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala
   na to pogoda.
 6. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
  2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  3. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  5. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 8. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
 9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
  1. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 1. organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb i zajęć
 2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
 3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
 4. uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, wycieczkach, uroczystościach przedszkolnych,
 5. informowanie rodziców na temat bieżącego życia oddziału i przedszkola,
 6. systematyczne eksponowanie prac dzieci.
 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 4. Do zadań nauczyciela należy wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

 

§ 13b

 Pracownicy administracyjno-obsługowi

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci dba o należytą dyscyplinę pracy.
 2. Bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor przedszkola. Pomoc nauczyciela obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i miejscu określonym przez organizację pracy przedszkola.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola.
 4. Sprzątanie pomieszczeń przedszkolnych sal dziennego pobytu dzieci, łazienek i korytarzy.
 5. Opieka nad dziećmi w sali.
 6. Pomoc nauczycielce podczas zajęć.
 7. Czuwanie nad należytą higieną dzieci.
 8. Pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience.
 9. Pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni.
 10. Pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek.
 11. Przygotowanie do posiłków,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci.
 12. Pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica.
 13. Usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola.
 14. Otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola.
 15. W razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy.
 16. Współpraca z nauczycielkami grup nad podnoszeniem estetyki pomieszczeń przedszkola, organizacją pracy z dziećmi.
 17. Przestrzeganie dyscypliny służbowej.

 

 1. Do obowiązków intendentki należy:
 1. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w placówce, realizacja zasad GHP( Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GMP ( Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz podstawowych wymogów systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli);
 2. Zaopatrywanie stołówki w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne (środki czystości, dezynfekcji);
 3. Prowadzenie magazynu artykułów spożywczych oraz dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych, zapobieganie ich zniszczeniu i zepsuciu oraz zabezpieczenie przed kradzieżą;
 5. Codzienne wydawanie z magazynu - kucharce produktów żywnościowych na dany dzień, prowadzenie koniecznych zapisów;
 6. Sporządzanie raportów żywieniowych, kartoteki ilościowej i magazynowej;
 7. Sporządzanie jadłospisów w porozumieniu z kucharką w oparciu o zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i wywieszanie ich do wglądu Rodziców;
 8. Wspólne z kucharką ustalanie rodzaju zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, uzgadnianie terminu zakupów;
 9. Dokonywanie kalkulacji żywieniowej i przestrzeganie dziennej dawki żywieniowej;
 10. Dokonywanie zakupów żywności po cenach najniższych w okolicy z zapewnieniem odpowiedniej ich jakości;
 11. Pobieranie rachunków, faktur na zakupiony towar;
 12. Informowanie dyrektora w okresach kwartalnych o wykorzystaniu środków żywieniowych po rozliczeniu w księgowości;
 13. Dbałość o czystość i porządek w magazynach oraz w pomieszczeniu gospodarczym;
 14. Dbałość o przechowywanie odpadów produkcyjnych w wyznaczonych do tego miejscach, pojemnikach;
 15. Pomaganie w pracach przygotowawczych oraz podczas produkcji i wydawania posiłków;
 16. Zbieranie comiesięcznych opłat za żywienie;
 17. Zbieranie comiesięcznych opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową i wydawanie potwierdzeń oraz odprowadzanie przyjętych kwot na konto przedszkola w banku;
 18. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pieniądze;
 19. Przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy;
 20.  Zgłaszanie na bieżąco wszelkich usterek i uszkodzeń dyrektorowi;
 21.  Jeżeli naprawa leży w możliwości pracownika należy ją wykonać, zgłaszając ten fakt dyrektorowi;

 

 1. Do obowiązków woźnej należy:
  1. Utrzymanie czystości - sprzątanie w przydzielonym rejonie obejmującym sale do zajęć z dziećmi, łazienki, szatnie i korytarz;
  2. Sprawdzenie stanu zamknięcia okien;
  3. Zaopatrywanie toalet w papier toaletowy mydło i ręczniki papierowe;
  4. Dbanie o teren wokół budynku przedszkola. Dbanie o rabatki kwiatowe, krzewy;
  5. Odśnieżanie schodów w czasie zimy;
  6. Pomoc nauczycielowi przedszkola podczas wychodzenia z dziećmi na spacer;
  7. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora;

 

 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
 1. Przyrządzanie potraw w ramach ustalonego jadłospisu.
 2. Porcjowanie produktów, przydzielanie racji żywnościowych wg norm zgodnych ze stawką żywieniową.
 3. Wydawanie posiłków z kuchni, roznoszenie do sal.
 4. Sprzątanie w wydzielonych pomieszczeniach.
 5. Dezynfekcja stolików w salach przed posiłkami.
 6. Zmywanie i wyparzanie naczyń kuchennych.
 7. Utrzymanie w czystości kuchni– dezynfekcja stanowisk pracy.
 8. Utrzymanie w czystości odzieży ochronnej, ręczników, ścierek, firanek przeznaczonych do użytku w kuchni.
 9. Sprawdzanie stanu zamknięcia drzwi i okien po skończonej pracy.
 10. Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola, zleconych przez dyrektora placówki.
 11.  Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów BHP, PPOŻ i HACCP.

14)Posiadanie aktualnych badań lekarskich.

 

 1. Do obowiązków kucharki należy:
 1. Przygotowanie posiłków.
 2. Dbanie o racjonalność żywienia dzieci, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.
 3. Branie udziału w sporządzaniu jadłospisów w porozumieniu z intendentem.
 4. Uzgadnianie z intendentką zakupu niezbędnych produktów żywnościowych zgodnie
   z jadłospisem.
 5. Przyjmowanie od intendentki / pobieranie z magazynu produktów żywnościowych
 6. Przestrzeganie ustalonych przez dyrektora godzin wydawania posiłków.
 7. Dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach kuchennych
 8. Przestrzeganie czystości odzieży ochronnej personelu i obowiązkowe noszenie jej podczas pracy.
 9. Przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy.
 10. Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą.
 11. Dbanie o prawidłowe wykorzystanie oznakowanego sprzętu kuchennego.
 12. Wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączanie elektrycznych po skończonej pracy. Zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie drzwi przed opuszczeniem terenu zakładu pracy.
 13. Zakazywanie przebywania na terenie kuchni osób nieupoważnionych (z wyjątkiem osób uprawnionych do kontroli).
 14. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów BHP, PPOŻ i HACCP.
 15.  Systematyczne uzupełnianie wymaganych badań lekarskich i posiadanie aktualnego wpisu do pracowniczej książeczki zdrowia.
 16.  Zgłaszanie na bieżąco wszelkich usterek i uszkodzeń dyrektorowi, jeżeli naprawa leży w możliwości pracownika należy ją wykonać, zgłaszając ten fakt dyrektorowi.
 17.  Dbanie o teren wokół budynku przedszkola. Dbanie o rabatki kwiatowe, krzewy.
 18.  Odśnieżanie w czasie zimy wejścia do przedszkola od strony kuchni.
 19.  Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

 

RODZICE

§14.

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2. wnoszenia propozycji zmian – koncepcji pracy przedszkola,
  3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
  4. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli
   je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
  5. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

§15.

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Respektowania zapisów niniejszego statutu,
 4. Respektowania uchwał i zarządzeń obowiązujących w przedszkolu.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 6. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 7. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 8. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce do zajęć,
 9. Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz harmonijnego rozwoju wychowanków,
 10. Inne, wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16.

Prawa dziecka

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo - dydaktycznego poprzez:
  1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
  2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
  3. właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
  4. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
  5. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
  6. zaspokajanie potrzeb własnych,
  7. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  8. przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
  9. współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
  10. zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
  11. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  12. wyrażanie własnych sądów i opinii,
  13. poszanowanie godności osobistej,
  14. tolerancję,
  15. akceptację,
  16. zrozumienie indywidualnych potrzeb,
  17. poszanowanie własności,
  18. indywidualne tempo rozwoju.
 2. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej oraz ochronę przed przemocą.
 1. W przypadku podejrzenia lub zauważenia śladów przemocy, molestowania nauczyciel powiadamia dyrektora, który przeprowadza rozmowę z rodzicami.
 2. Dyrektor ma prawo do powiadamia w tej sprawie GOPS, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.
 3. W przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji
  i prokuratury. Szczegółowy tryb postępowania określa procedura „Niebieskiej Karty”.
 4. Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.
 5. W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko
  i naruszających poczucie godności.

§ 17.

Obowiązki dziecka

 1. Przestrzeganie ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątanie po skończonej zabawie
  i pracy).
 2.  Przestrzeganie ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa.
 3. Podejmowanie działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami, samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.
 4. Wykonywanie prac porządkowych na miarę swoich możliwości.
 5. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej.
 6. Szanowanie wytworów innych dzieci.
 7. Godne reprezentowanie przedszkola w kontaktach ze środowiskiem.

 

§ 18.

Skreślenie z listy wychowanków

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić z listy wychowanków przedszkola w przypadku:
 1. Nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego statutu,
 2. Zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
 3. Zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu
  i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy
  ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
 4. Nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
 5. Powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola bądź ich nieuiszczenia przez dwa miesiące.
 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
 1. Ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji,
 2. Ustalenie powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
 3. Podjęcie uchwały o skreśleniu,
 4. Pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,
 5. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo
  do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia, po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
 1. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.
 2. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 20.

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala
  się wersję elektroniczną na stronie Zespołu Placówek Oświatowych oraz wersję papierową na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.
 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić m.in. Dyrektor,
  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
 6. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 21.

 1. Tekst jednolity statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

w dn. 22. 11. 2017r.

 1. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dn. 01. 1 2017 r.

                                                                                        

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie
  08-108 Korczew ul. Szkolna 4
  pow. siedlecki
 • (+48) 256312029 Szkoła Podstawowa
  (+48) 256313939 Gimnazjum
  (+48) 256312079 Przedszkole

Galeria zdjęć